Franchising

Franchising, podnikání bez rizika?

Čím dál více Čechů láká představa stát se svým vlastním pánem. Od jejich snu je ale často odrazují možná rizika spojená s prosazením nového podnikatelského záměru. Franchising je pro mnohé z nich kompromisním řešením, které jim umožní zahájit vlastní podnikání s menším rizikem neúspěchu. Opravdu se franchisa vyplatí? Jaká jsou její pro a proti?

FRANCHISING napdaFranchising jako zvláštní forma podnikání se zrodil v USA, kde je také velice přísně regulován. Zcela jinak je tomu ale v Evropě. Ve více než polovině států včetně České republiky neexistuje výslovná právní úprava franchisingu. Na rozdíl od České republiky však k této oblasti již existuje v řadě států propracovaná judikatura. V čem tedy podstata franchisingu spočívá? „Jde o úzkou a dlouhodobou smluvní spolupráci podnikatelských subjektů, tedy poskytovatele franchisy - franchisora a příjemce franchisy – franchisanta. V rámci této spolupráce franchisor poskytuje franchisantům určité know-how neboli koncept, na kterém je podnikání založeno,“ upřesňuje Jiří Ctibor z pražské advokátní kanceláře Z/C/H Legal (dříve Zilvarová Ctibor Hladký v.o.s. pozn. red). Za poskytnuté know-how mají franchisanti povinnost provozovat svou činnost v souladu s daným konceptem, podřídit se kontrole franchisora a hradit mu franchisové poplatky. 

Franchisoři si žádají poslušnost

Zejména pro začínající podnikatele je franchising rychlejší a levnější způsob, jak proniknout do nových oblastí trhu. Nabízí se například také rozsáhlejší prezentace franchisové sítě navenek a jsou generovány příjmy od frachisantů pro zdokonalení know-how.

„Pro franchisanty znamená spolupráce s franchisorem zásadní usnadnění startu v podnikání, navíc pod jménem a image silného subjektu, kde má franchisor k dispozici vyzkoušený sortiment, služby, zaškolení personálu a průběžně se mu dostává rad i doporučení franchisora,“ říká Jiří Ctibor, který u nás patří k předním odborníkům na rychle se rozvíjející oblast franchisového práva. Forma podnikání přináší pro obě strany také svá rizika.

„Franchisanti mohou začít usilovat o prosazení větší samostatnosti, případně se zcela osamostatnit. S tím pochopitelně souvisí i riziko zneužití know-how franchisora, kopírovaní označení a jakékoli další těžení z pověsti prověřeného konceptu,“ dodává Jiří Ctibor. Za určitých okolností by však také franchisor mohl být odpovědný za zaměstnance franchisanta. Tak tomu bylo i v průlomovém rozhodnutí amerického soudu proti fast foodovému gigantu McDonald´s.

Pro franchisanta tato forma podnikání v podstatě znamená závislost na franchisorovi, na jeho znalostech, produktech či službách a zároveň dodržování přísných pravidel.
Podnikání formou franchisingu volí častěji společnosti působící ve sféře služeb, jako je například gastronomie či realitní služby. Franchisové pobočky jsou však využitelné i pro oblast obchodu. Příkladem může být zejména sféra oděvů a obuvi.

Nedostatečná právní úprava franchisingu v ČR

V současné době se úprava franchisingu řídí zejména obecnými ustanoveními o smlouvách v občanském zákoníku. Smlouva o franchisingu není upravena jako samostatný smluvní typ. Jedná se o zatím nepojmenovanou neboli inominátní smlouvu. V rámci úpravy v občanském zákoníku je nutné přihlížet zejména k ustanovení o předsmluvní informační povinnosti a o ochraně slabší strany. Právním základem je též úprava licenční smlouvy. Dále se na podnikání prostřednictvím franchisy vztahuje právní úprava ochrany hospodářské soutěže a právo proti nekalé soutěži. Ve smlouvě o franchisingu bývají často nesprávně formulována zejména ujednání o teritoriálním vymezení působnosti jednotlivých franchisantů, cenové politiky, určování dodavatelů pro franchisovou síť či konkurenční doložky. Špatnou formulaci nezřídka mívají i jiná ujednání zabraňující volné soutěži mezi podnikateli.

Obliba podnikání formou franchisingu v ČR stoupá

Navzdory všem možným rizikům obliba podnikání formou franchisingu v České republice nadále roste. Již rok 2014 ukázal markantní vzrůst trendu spouštění franchisových konceptů u společností, které na trhu fungují již delší dobu a nově se rozhodly dále expandovat na základě modelu franchisové spolupráce.

Trend franchisingu jako nové formy podnikání stoupá v celé Evropě. O tom svědčí i velký zájem o semináře a workshopy věnované právě této problematice. U nás k nim patřil například loňský ročník konference Franchise Day Prague 2015 s širokou mezinárodní účastí, kterou pořádal Český institut pro franchising (ČIFRA). Účastníci konference byli seznámeni s teorií a praxí franchisového práva i s posledními trendy, a to včetně speciálních konceptů jakými je např. rozlišení tvrdých a měkkých franšíz, které představil ve své přednášce Jiří Ctibor z advokátní kanceláře Z/C/H Legal.