Franchising

Franchising z právního hlediska

Franchising nemá žádnou právní úpravu, ale pokud bychom jej chtěli definovat z právního hlediska, tak musíme v NOZ hledat tzv. nepojmenovanou smlouvu, což je typové označení pro franchisingovou smlouvu.

paragrafNepojmenovaná smlouva obsahuje prvky různých typů smluv, což je u franchisingové smlouvy smlouva licenční, smlouva o převodu know-how, smlouva nájemní, leasingová, o obchodním zastoupení, kupní či o poskytování služeb.

Není dané, co by měla franchisingová smlouva obsahovat, ale jsou určité informace, které je vhodné v ní zmínit, aby se předešlo případným neshodám a nesrovnalostem:

 • podmínky pro udělení licence
 • převod know-how
 • poskytnutí franchisy
 • práva a povinnosti obou stran
 • poplatky
 • školení
 • marketing
 • předkupní právo franchisora
 • vztahy mezi jednotlivými franchisanty
 • podmínky vzájemného vypořádání, prodloužení nebo ukončení smlouvy
 • doba platnosti smlouvy

Návodem, podle kterého by se mohla podoba franchsisingové smlouvy řídit, je Evropský kodex etiky franchisingu, který určuje základní pravidla podnikání založeného na licenčním principu. V kodexu je uvedeno, že každá franchisingová smlouva musí být v souladu s právními předpisy dané země, předpisy EU a také pravidly stanovenými v tomto kodexu.

Z NOZ nově vyplývá předsmluvní informační povinnost, která pod sankcí odpovědnosti za škodu ukládá oběma smluvním stranám povinnost uvést při jednání o uzavření smlouvy všechny informace potřebné k tomu, aby se druhá strana mohla rozhodnout, zda smlouvu podepíše nebo ne.

Novinkou je podle NOZ také zmírnění pravidel pro uzavírání smluv, takže se doporučuje vše důkladě kontrolovat, protože pokud byste se například ústně domluvili na nějakých změnách ve smlouvě a franchisor by vám pak poslal shrnutí těchto změn mailem, tak platí to, co je v tomto shrnutí a ne to, co jste si slíbili. Proto si vše důkladně promyslete a hlavně vše důsledně kontrolujte.

Také si dejte pozor na to, že smlouva už nemusí mít výhradně písemnou podobu, pokud jste tak není stanoveno v uzavřené písemné smlouvě.

Pokud máte nějaké pochybnosti, raději se obraťte na právníka, než učiníte nevratné kroky.